Schoolondersteuningsprofiel
Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een wettelijk verplicht document waarin de school beschrijft hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat de school op dat gebied te bieden heeft. Onze school hanteert een format voor het SOP dat de samenwerkende schoolbesturen van Amsterdam en Diemen hebben vastgesteld. De verantwoording van het SOP gebeurt in het jaarverslag van onze school en het bestuursverslag van de stichting LEV-WN.

download: SOP 2021-2022

Pestprotocol
In het pestprotocol staat beschreven wat we verstaan onder pesten en grensoverschrijdend gedrag, hoe wij eraan werken om dit gedrag te voorkomen en welke stappen er genomen worden als er wordt gepest of als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

download: pestprotocol-Veerkracht

Passend Onderwijs
Als school bieden we passend onderwijs. Dit betekent dat we ieder kind willen bieden wat hij of zij nodig heeft. Soms heeft een kind extra ondersteuning binnen de school nodig, soms betekent dit ook dat we samen met ouders op zoek gaan naar een plek waar wel geboden kan worden wat een kind nodig heeft.
In onderstaande brochures leest u meer over Passend onderwijs.

download: Brochure_passend_onderwijs_rijksoverheid_voor_ouders

download: Brochure_passend_onderwijs_SWV_PO