meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Op Veerkracht gebruiken de meldcode die gebaseerd is op de basis meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met behulp van dit model kan de school de meldcode op maat hanteren. De meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke situatie zoals mishandeling, seksueel geweld en dergelijke. De meldcode heeft tot doel om gezinnen en kinderen zo snel mogelijk passende hulp te bieden.

Multisignaal

Veerkracht is aangesloten bij de Verwijsindex Multisignaal. Multisignaal is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij een jongere. Het doel hiervan is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen, om zo zo samen met de ouders/verzorgers de best passende ondersteuning te kunnen geven aan het kind. De school zal pas een verwijzing in de index maken na contact met ouders hierover.
Meer informatie over Multisignaal vindt u in deze folder: Flyer-MULTIsignaal-ouders

Vertrouwenspersoon/ contactpersoon

Wij doen er alles aan om een school te zijn waar kinderen zich veilig voelen. Als er problemen zijn met uw kind of u heeft een klacht dan kunt u dat met de groepsleerkracht bespreken. Is dat lastig of problematisch, dan kunt u of uw kind zich wenden tot één van de contactpersonen op school. Dit zijn Fennie Bechler, Taudilya Bozkurt en Erik Brands.

Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort is er de vertrouwenspersoon van LEV-WN: Mw. Janneke Moerman, 06 48254333, Mailadres: j.moermanvp@levwn.nl.

Klachten die niet naar tevredenheid door directeur of bevoegd gezag zijn opgelost kunt u melden bij de Klachtencommissie LVGS, Marinus Postlaan 23, 8264 PB Kampen.