Kanjeraanpak
Een veilig Pedagogisch klimaat is een belangrijke basisvoorwaarde voor kinderen om goed te kunnen leren. Op Veerkracht streven we dat na door een omgang met
elkaar die is gebaseerd op Bijbelse waarden en normen. We vinden het heel
belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier met elkaar en anderen
omgaan. We hebben vier basisregels die voor alle kinderen gelden en die bij
iedereen bekend zijn. Deze regels zijn:
▪ Voor groot en klein zullen wij aardig zijn
▪ We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zij ze weer te gebruiken morgen
▪ Rennen en roepen doe je op het plein, binnen moet het rustig zijn.
▪ Mutsen en petten zullen we buiten opzetten.

Met behulp van de Kanjerlessen ontwikkelen de kinderen sociale vaardigheden, ze
leren hoe ze een goede vriend kunnen zijn en hoe ze ruzies op een goede manier
kunnen oplossen. Alle leerkrachten zijn of worden gecertificeerd om de
Kanjerlessen te geven.
.
Pedagogisch Klimaat Kanjerregels:
▪ We vertrouwen elkaar
▪ Niemand speelt de baas
▪ Niemand doet zielig
▪ We helpen elkaar

Ter ondersteuning van dit alles hanteren we een positieve aanpak door duidelijk te
vertellen welk gedrag we van kinderen verwachten en bekrachtigen we positief
gedrag. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er in elke groep flink
geïnvesteerd in het vormen van een fijn en veilig groepsklimaat. De Gouden weken.
Hiervoor is een apart programma ontwikkeld. Bij grensoverschrijdend gedrag gaat
een speciaal protocol in werking dat ook te vinden is in de schoolgids. Indien nodig
wordt soms een individueel (gedrags)contract opgesteld. Bij grensoverschrijdend gedrag
worden ouders altijd actief betrokken.

Leerlingenraad: Kids Choice Team (KCT)
Ook leerlingen worden actief betrokken bij een veilig en fijn schoolklimaat en leveren
een belangrijke bijdrage door suggesties en ideeën in te brengen . Zij vergaderen
regelmatig samen met elkaar over actuele kwesties en knelpunten. En
bedenken oplossingen die vervolgens op een creatieve manier onder de aandacht
worden gebracht.