Een veilig Pedagogisch klimaat is een belangrijke basisvoorwaarde voor kinderen om goed te kunnen leren. Op Veerkracht streven we dat na door een omgang met elkaar die is gebaseerd op Bijbelse waarden en normen. We vinden het heel belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.

Kanjeraanpak
Met behulp van de Kanjerlessen ontwikkelen de kinderen sociale vaardigheden, ze leren hoe ze een goede vriend kunnen zijn en hoe ze ruzies op een goede manier kunnen oplossen. Alle leerkrachten zijn of worden gecertificeerd om de Kanjerlessen te geven.

Pedagogisch Klimaat Kanjerregels:
▪ We vertrouwen elkaar
▪ Niemand speelt de baas
▪ Niemand doet zielig
▪ We helpen elkaar

Ter ondersteuning van dit alles hanteren we een positieve aanpak door duidelijk te vertellen welk gedrag we van kinderen verwachten en bekrachtigen we positief gedrag. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er in elke groep flink geïnvesteerd in het vormen van een fijn en veilig groepsklimaat: De Gouden weken. Hiervoor is een apart programma ontwikkeld.

Bij grensoverschrijdend gedrag gaat een speciaal protocol in werking dat ook te vinden is in de schoolgids. Indien nodig wordt soms individueel (gedrag)contract opgesteld. Bij grensoverschrijdend gedrag worden ouders altijd actief betrokken.

Leerlingenraad: Kids Choice Team (KCT)
Ook leerlingen worden actief betrokken bij een veilig en fijn schoolklimaat en leveren een belangrijke bijdrage door suggesties en ideeën in te brengen. Zij vergaderen regelmatig samen met de directeur over actuele kwesties en knelpunten en bedenken oplossingen die vervolgens op een creatieve manier onder de aandacht worden gebracht.