Wij vinden het belangrijk dat de onderwijstijd voor onze leerlingen optimaal benut wordt. Wij verwachten daarom van ouders dat zij ervoor zorgen dat hun kind op tijd op school aanwezig is en dat niet onnodig lestijd wordt verzuimd.

Ziekte en afwezigheid voor arts/tandartsbezoek moet op school gemeld worden. Bij zich herhalend artsbezoek tijdens lestijd is een doktersverklaring vereist.

Afspraken/controles dienen zoveel mogelijk buiten lestijd te worden gepland.

Verlof i.v.m. een bijzondere gebeurtenis kan aangevraagd worden d.m.v. een formulier. Voor extra vakantieverlof is er een speciaal formulier. Dit graag vooraf met de directeur overleggen. Beide formulieren liggen in het folderrek tegenover de hoofdingang.
We houden ons aan de wettelijke richtlijnen voor het toekennen van verlof. Ongeoorloofd verzuim en limietoverschrijdingen van te laat komen worden gemeld bij Bureau Leerplicht van de gemeente Amsterdam.

Wanneer leerlingen 5 jaar zijn geworden zijn ze voor de wet officieel leerplichtig, dus mogen ze niet zonder toestemming vrij zijn. Als uw kind 4 jaar is hoeft u geen verlof aan te vragen. Wij verwachten dat u het wel aan de leerkracht doorgeeft als uw kind afwezig is.

Ziekmelding
Wanneer uw kind ziek is, of om een andere geldige reden niet op school kan komen, dit graag per Parro voor schooltijd doorgeven aan beide groepsleerkrachten van uw zoon/dochter.